Norsk Brunbielag ble stiftet 30.11.2013. Laget skal arbeide for å bevare og foredle den brune bia Apis mellifera mellifera som er den naturlig hjemmehørende underarten av honningbier i Norge og Europa nord for alpene. Norsk brunbielag er en nasjonal forening med hele landet som arbeidsområde. Dette er lagets formål som er nedfelt i stiftelsesdokumentet. 

Laget er registrert som frivillig organisasjon i Brønnøysund-registeret med organisasjonsnummer 913083423.

Det første styret var Tor Erik Rødsdalen (leder), Lars Andreas Kirkerud (sekretær), Lars Haugberg (kasserer) og Harald Sandbæk (styremedlem). Her ser du oss, sammen med våre konsulenter i startfasen som var Bjørn Dahle fra Norges Birøkterlag og Maria B. Bu. Vi skylder våre konsulenter stor takk for innsatsen.

Landruksdirektoratet anerkjente laget som raselag for den truede husdyrrasen brunbier, og har hvert år gitt oss midler til drift samt prosjektmidler etter særskilt søknad.

Den første oppgaven vi tok fatt på var å kartlegge hva vi har av brunbier i Norge. Folk som mente at de hadde brunbier ble oppfordret til å sende inn prøver – ca 30 individer fra hvert bifolk – og prøvene ble analysert vingeindekser mer generell morfometri. Det å påvise om biene er reine brunbier er særlig viktig i forbindelse med avl. Dette fortsetter derfor som del av lagets avlsprosjekt, samtidig som vi er på jakt etter en god metode for analyse av DNA. 

Den andre hovedoppgaven var å oppmuntre til bruk og avl på brunbier. Opplysningsarbeidet drives via nybegynnerkurs, foredrag, avisoppslag, hjemmeside og facebook-gruppe. Når det gjelder avl, arrangeres kurs, og vi har oppmuntret til å delta i Norges Birøkterlags avlsprogram. Fra og med 2021 er det også opprettet en egen stambok som kan brukes til å koordinere det uavhengige avlsarbeidet for brunbiene. 

Brunbielagets mål og oppgaver er strukturerte i en egen strategiplan.

Norsk Brunbielag har egen skriftlig samarbeidsavtale med Norsk Genressurssenter. Ellers samarbeider vi nasjonalt med Norges Birøkterlag, de ansvarlige for Reinavlsområdene i Flekkefjord, på Stord-Bømlo-Fitjar og i Hallingdal, og med Norsk Brunbiesenter. På det nordiske plan deltar vi i et nettverk organisert av NordGen, og vi har hatt mye glede av samarbeidet med Föreningen Nordbi i Sverige. Internasjonalt deltar vi i SICAMM, den internasjonale foreningen for bevaring av brunbiene.

Facebook
Twitter