NORSK BRUNBIELAG

Forening for bevaring og foredling av den nordiske brunbia

«Den brune bia [apis mellifera mellifera] er den opprinnelig hjemmehørende underarten av honningbier i Norge og Europa nord for Alpene»

Årsmøteinnkalling 2024 – Norsk Brunbielag

Tid: Lørdag 9. mars kl. 10.00 – 16.00 Sted: Bryne Kro & Hotel, Morenefaret 3, 4340 Bryne Vanlige årsmøtesaker Valg Lunsj Faglig innslag Saker som dere ønsker å ta opp på årsmøtet bes innmeldt styret innen 25.februar. Påmelding: Av hensyn til bevertningen ønsker vi å få en pekepinn på hvor mange medlemmer som kommer. Gi derfor beskjed innen 1. mars til: anja@molti.no Møtet er åpent for alle interesserte. Vel møtt til nye og gamle medlemmer! -Styret i NBBL-

les mer »
Foto: Audun Braastad/NTB-scanpix

Brunbiene Apis mellifera mellifera er tilpasset blomstene og trærne vi har i norsk natur, men besøker også en rekke kulturplanter. De er på jakt etter både nektar og pollen. Det siste bruker de til fôr til larvene. Det er oftest i hagen vi ser biene, i frukttrærne om våren og ellers i blomsterbedet. Men de er også avhengige av skogens trær der de blant annet finner propolis til å tette kuben med.

Tidligere var det mange som forvekslet bier og veps, men nå er det stadig flere som legger merke til biene og savner dem når de ikke er der. Det spesielle med brunbiene er at de er mørke også på bakkroppen og har brunlig hårkledning.

les mer »

Foto: Trygve Berntsen

Hva vi vil: NBBL er en interesseorganisasjon som skal arbeide for at brunbia, den opprinnelige nordeuropeiske bia Apis mellifera mellifera, blir utbredt som en ren, foredlet og ettertraktet rase blant birøktere i Norge.

Dette krever et målrettet avlsarbeid både lokalt og nasjonalt for å sikre livskraftige populasjoner som har egenskaper som birøkterne trakter etter.  NBBL vil spille en sentral rolle for at denne visjonen oppnås og bidra til å sikre at rasen blir styrket i framtida.

les mer » 

Årsrapporter

Siste 2 år har mye av det som var planlagt rett og slett falt bort. Men det har også skjedd positive ting, som god innsats på dronningavl og test-birøkt. Og vi har kommet et stykke videre når det gjelder å karakterisere brunbiene. Antall testbirøktere for Norges Birøkterlag har økt til 18. Brunbiene er utsatt for innkryssing i de fleste områder i Sør-Norge. Heldigvis har vi nå 3 aktive reinavlsområder med offentlig beskyttelse. I det 4., øyriket utenfor Kragerø, er bestanden under etablering. Siste årsrapporter ligger her: 2022 2021 2020 2019

les mer »

Brunbibestander i Norge

Etter en lang periode med nedgang i bestanden, har brunbiene holdt stand det siste tiåret. Kartet viser bestander av brunbier vi har oversikt over i Sør-Norge i 2020. Vi har også bigårder med brunbier i Harstad og Balsfjord i Troms fylke. Området er varroafritt, så det legger litt begrensninger på import sørfra. Borghild Kulseng i Harstad har hatt brunbier i mange år. Ellers er det noen som har krainer-bier og prøver seg med brunt. Birøkt i Troms og Finnmark byr på noe av de samme utfordringene som i fjellområdene sørpå, særlig det å vedlikeholde bestanden gjennom paring av dronninger lokalt. Like ved Svenskegrensa, på Drevsjø ved Røros, har Marit Hjemgård drevet birøkt i mange år. Området ligger på 660 moh. og er preget av næringsfattig furuskog med blåbær, tyttebær, multer, geitrams og røsslyng som viktigste trekk-grunnlag. For å hjelpe biene med vann, gis vann i flyhulls-forere. Vår- og sommertemperaturen er i laveste laget for en tidlig utvikling og for paring av ung-dronninger. Så overvintringen er flyttet til et sted noe lavere i terrenget. Der drives også avlsarbeid for å få bedre tilslag og paring av ungdronninger. – Individstørrelsen har sikkert noe å si for tilpasningen til kjølig klima. Så det

les mer »

Prosjektet Avl på norske brunbier

Prosjektet for 2020 – 2021 tar først og fremst sikte på å få flere seriøse deltakere med i avlsarbeidet på brunbier. I 2020 var det flere av lagets medlemmer som deltok som testverter for Norges Birøkterlags avl. Men dette har ikke tilstrekkelig volum til å sikre et genetisk mangfold. Mange av lagets medlemmer avler selv, men testing og seleksjon er oftest tilfeldig. Derfor ønsker vi å stimulere test-arbeidet gjennom kursing og en form for premiering. For at flere skal kunne delta, legger vi også terskelen lavt når det gjelder antall dronninger per testvert. Verten må kunne teste minst 5 dronninger og premien er testdronningene til halv markedspris. Testresultatene gjøres tilgjengelige i den tyske stamboken BeeBreed, som Norges Birøkterlag har gitt adgang til. Vi ønsker videre å få innført DNA-testing av biene, drive Jomfruland parestasjon og delta på SICAMM-konferansen i 2021 med et bidrag fra Norge.

les mer »

Nytt reinavlsområde

Sommeren 2020 fikk Hallingdal birøkterlag godkjent et nytt reinavlsområde for brunbier. Området består av Ål og Hol kommuner og er på til sammen 3029 km2. Her er det østlandsklima og hovedsakelig sommertrekk. Området hadde 15 birøktere i 2020 og et nystartet aktivt avlermiljø. 53 bifolk ble innvintret, derav 7 fra Norges Birøkterlags avlspopulasjon. Aktive røktere med brunbier er det også i Hemsedal. Mot nord, vest og sør er området avgrenset av store høyfjellsområder. Langs dalen mot øst og sør, er det god avstand til Norges Birøkterlags parestasjon på Nesbyen. Området har allerede begynt å fungere som genbank for østlandsstammen av brunbier. På Sør- og Sørvestlandet er det vesentlig lyngtrekk og en utbredt driftsmåte med deling av bifolk på forsommeren og sammenslåing før lyngtrekket. Det innebærer en litt annen vektlegging av avlsmålene. Hittil har Østerdal birøkterlag hatt enighet om å bare holde brunbier og tatt vare på en god stamme av østlandsbiene og deler av Norges Birøkterlags tidligere avlspopulasjon. I deler av Telemark og Agder er det også stammer av gode og bevaringsverdige bier. Men innkryssing av andre raser forekommer, særlig i forbindelse med vandring på lyngtrekk. Dette skaper problemer for tilstrekkelig bredde i avlsarbeidet. Reinavlsområdet i Hallingdal gir større mulighet

les mer »

Strategi for Norsk Brunbielag 2019-2024

Formål Misjon; hvilken rolle skal NBBL spille i samfunnet, overfor birøktere mm. NBBL er en interesseorganisasjon som skal arbeide for at den opprinnelige nordeuropeiske bia A.m.m. blir utbredt som en ren, foredlet og ettertraktet rase blant birøktere i Norge.  NBBL skal ikke arbeide for egne økonomiske resultatmål men kan drive mindre forretningsmessige aktiviteter  som ledd i finansiering av drifta. Visjon  Hva er «drømmesituasjonen» som NBBL ser for seg i framtida Den brune bia Apis mellifera mellifera er utbredt med en livskraftig populasjon og har egenskaper som birøkterne trakter etter.  NBBL spiller en sentral rolle for at denne visjonen er oppnådd og bidrar til å sikre at rasen blir styrket i framtida. Mål Noen få, sentrale mål som NBBL skal oppnå i løpet av strategiperioden Avlsarbeidet for brune bier er profesjonelt organisert og er  tilstrekkelig stort til å oppnå god avlsmessig framgang.  Brune bier utgjør minst 20% av antall innvintrede bifolkNBBL er anerkjent som den viktigste organisasjonen for å sikre den en levedyktig og voksende stamme brune bier i Norge.NBBL disponerer faglig kompetanse på universitetsnivå og bruker denne aktivt i å spre kompetanse blant birøktere og i å nå vår visjon.   Delmål Viktige mål som må oppnås for å nå hovedmåla A)

les mer »

Reinavlsområder for den brune bia

I Flekkefjordområdet ble opprettet i 1987 for å stoppe innkyssing av de importerte biene i den lokale brunbie-stammen. Brunbiene her betraktes som en genetisk ressurs for framtida og skal heller ikke blandes med brunbier fra andre steder i landet. Det er viktig både å sikre det genetiske mangfoldet og å unngå innkryssing. Derfor drives det bare en forholdsvis mild seleksjon ved at de mest uregjerlige bifolk kuttes ut. I tillegg tas det prøver for å finne ut om det har foregått innkryssing i noen bigårder. Området dekker kommunene Flekkefjord, Lund, Sokndal og Sirdal og er på 3500 km2. Det er i underkant av 800 bifolk i området. Reinavl ellers tar sikte på å avle fram gode bruksegenskaper først og fremst. For å unngå innblanding av de importerte bie-rasene, må dronningene til brunbiene pares bare med brunbidroner. Siden både dronninger og droner kan fly 10 km, trengs det et ganske stort område fritt for andre bier, for å sikre rein paring. Det er ikke lenger så enkelt å finne slike steder der også biene trives. Parestasjoner er derfor opprettet i noen representative strøk av landet for å sikre at dronningavlere kan få paret sine dronninger. Dette gjør det mulig å drive

les mer »
© design & implementation by Stefan Grunert
Facebook
Twitter