Brunbibestander i Norge


Etter en lang periode med nedgang i bestanden, har brunbiene holdt stand det siste tiåret. Kartet viser bestander av brunbier vi har oversikt over i Sør-Norge i 2020. Vi har også bigårder med brunbier i Harstad og Balsfjord i Troms fylke.

Området er varroafritt, så det legger litt begrensninger på import sørfra. Borghild Kulseng i Harstad har hatt brunbier i mange år. Ellers er det noen som har krainer-bier og prøver seg med brunt.

Birøkt i Troms og Finnmark byr på noe av de samme utfordringene som i fjellområdene sørpå, særlig det å vedlikeholde bestanden gjennom paring av dronninger lokalt.

Like ved Svenskegrensa, på Drevsjø ved Røros, har Marit Hjemgård drevet birøkt i mange år. Området ligger på 660 moh. og er preget av næringsfattig furuskog med blåbær, tyttebær, multer, geitrams og røsslyng som viktigste trekk-grunnlag. For å hjelpe biene med vann, gis vann i flyhulls-forere. Vår- og sommertemperaturen er i laveste laget for en tidlig utvikling og for paring av ung-dronninger. Så overvintringen er flyttet til et sted noe lavere i terrenget. Der drives også avlsarbeid for å få bedre tilslag og paring av ungdronninger. – Individstørrelsen har sikkert noe å si for tilpasningen til kjølig klima. Så det brukes byggevoks med cellestørrelse 5,3 mm til brunbier på Østlandet.

Selvforsynte bestander av brunbier finner vi litt lengre sør i landet, den nordligste på øya Aukra på Mørekysten. Dette er også varroa-frie bier, så det er lite utveksling av avlsmateriale med andre bestander, men ligger an til å samarbeide med Nord-Norge.

I de nordvestlige områder av Hallingdal, har vi et nytt reinavlsområde med bigårder som ligger fra 400 -700 meter over havet. Her er det godt sommertrekk og noe lyng, og det skulle være mulig å avle på tilpasning til fjellområder og nordlige strøk.

Hoveddelen av brunbiene i Norge er delt i

  1. En østlig bestand med avlssenter i Innlandet, Rena og ellers områdene langs Østerdalen. Parestasjonen er på Atna. Biene stammer hovedsaklig fra den tidligere skogbie-stammen. Fag-ansvarlig er Tor Erik Rødsdalen.
  2. En vestlig bestand med avlsområder fra Sunnhordland til Agder. Biene stammer dels fra tidligere hedebier, dels blandet med skogbier fra tidligere nasjonal avl. I Sunnhordland er det reinavlsområde, kontaktperson er Lars Helge Grov. I Rogaland drives det størst dronningproduksjon. Avler er Sylvi Slettebø. I Aust-Agder og delvis Rogaland ligger også landets største reinavlsområde for brunbier, hele 3500 km2. Området her er et reservat for den lokale brunbiestammen. Denne stammer hovedsaklig fra de tidligere hedebiene. Hovedformålet er å ta vare på det genetiske mangfoldet og hindre videre innblanding. Nils Drivdal er en faglig sentral person i dette. Sentralt i området ligger også nystartede Norsk Brunbiesenter med Anja Laupstad Vatland som leder.
  3. Mer eller mindre isolerte bestander i østlandsområdet. De største enkelt-bestander har Alf Løvjomås og Olav Vehus i Aust-Agder. I øvre Telemark, Treungen og Nisser-området er det en isolert bestand med flere birøktere. Peter Rieber-Mohn er sentral i avlsarbeidet her.

Ellers er birøkten med brunbier på Østlandet avhengig av fornying av dronninger paret på parestasjon, siden det er tett mellom bigårdene og mange som har andre raser, både krainer og Buckfast. Brunbielaget har egen parestasjon på Jomfruland ved Kragerø.

I Østfold er det noen som har – og flere som ønsker – brunbier. Her har Jens Martin Nybøle avlet brunt for salg gjennom mange år, skjønt han har Buckfast som hovedinteresse.

Siden det har vært importert andre raser av bier til de fleste områder av landet, er det ikke sikkert at «brunbier» er brunbier. Siden 2014 har Norsk Brunbielag sørget for å få inn prøver av bier til testing av innkryssing ved hjelp av morfometri. Resultatet er at mellom 1/2 og 2/3 av prøvene har vist seg å være krysninger. De birøkterne som har sendt inn prøver og fått godkjent brunbier er fylkesvis:

Hordaland

Lars Helge Almås Grov, Magne Haukøy, Onar Westerheim, Harold Trellevik, Jan Sigve Særsten, Siri Steinsvik

Rogaland

Sylvi Slettebø, Karl Ivar Stangeland, Geir Inge Auklend

Vest-Agder

Gunnar Andreassen, Rolf Ytterdal, Thor Håkon Føreland,

Aust-Agder

Erik Ballestad, Odd A Bjørnbakk, Karl J Songedal, Leif Øyvind Sivertsen,

Telemark

Finn Aage Nordengen, Olav Arne Sønderland, Peter Rieber-Mohn,

Buskerud

Hallgrim Uppsata, Lars Kirkerud, Ole Øvrejorde

Hedmark

Stig Ingar Bredesen, Tor Erik Rødsdalen, Trygve Berntsen

Østfold

Joachim Nylén, Jens Martin Nybøle


Bestillinger for 2021

Nord-områdene, varroafritt:

Navn………………………………………………UparaParaBifolk
Kjell Pedersen Lind, Storsteinnes44

Sør-Norge:

Navn………………………………………………UparaParaBifolk
Egil Vaage, Sunnhordland2
Sergi Massó4
Robert Ødegård, Oslo22