Brunbiens egenskaper


Generelt

I forhold til de fleste egenskaper, inkludert antall yngel og bier, honningsamling og matforbruk er A.m. mellifera moderate, kostnadseffektive og har lave krav.

-Biene er livlige

-Under inspeksjon lager mange av dem et karakteristisk «skjegg». De beveger seg nedover på tavla.

-De kan reagere sterkt på røyk, men noen lar seg også lett lede.

-De har et sterkt eller moderat instinkt til forsvar, men kan også være svært godlynte.

Vi skal huske på at variasjonen fra bifolk til bifolk er stor. Brunbiene er den underarten som alt i alt har vært minst gjenstand for avl blant de europeiske underartene. Det er derfor mye å hente på avlsarbeid med tanke på gode bruksegenskaper.

Sverming

A. m. mellifera svermer variert. Se avsnittet om geografiske variasjoner.

Når det gjelder svermelyst, må vi huske på at i mange hundre år satte birøkterne i Nord Europa stor pris på de mest svermelystine bifolka. I gamle dager drepte birøkterne en stor andel av bifolkene for å ta honningen. «Kunstig» metode å dele bifolk eksisterte ikke, så den eneste prosedyren for å beholde det ønskende antall bifolk var å nytte deres instinkt til å sverme. På den måten «avlet» de bifolk med stor svermelyst.

I dag er det flere birøktere som har gode, svermetrege brunbier. Og dette er et av de viktigste avlsmål som Norsk Brunbielag har satt for det videre arbeidet med brunbiene.

På trekk

A. m. mellifera er gode til å nyttiggjøre seg en stor variasjon av trekkplanter (også de plantene som gir ganske lite nektar, men uansett gir noe), spesielt når de blir avbrutt av perioder med dårlig vær.

Men når det starter «stortrekk» konsentrerer disse biene seg for det meste om hoved trekket.

De er på trekk ved lavere temperaturer og lengre om dagen enn biene fra de andre underartene.

Det er også tegn som tyder på at de har et større trekkområde enn andre raser. Se: Broder Adam sitert av Fr. Ruttner i boken: The dark european honeybee. https//www.bibba.com.

A. m. mellifera forsegler honningen «tørr» = med luft mellom honning og voks kapsel.

Tilpasning til værforhold:

A. m. mellifera er motstandsdyktig mot ugunstige værforhold.

Klarer seg bra i de årene med mye kulde og regn.

Kan tilpasse sin vårutvikling til varierende værforhold, spesialt i Nord- og Sentral Europa.

Vinterklasen er liten, men kompakt, noe som hjelper med økonomiske oppvarming.

Disse biene tåler lange overvintringer, inkludert kalde perioder tidlig på våren.

Tåler mangel på rikelig nektartrekk frem til august.

De kan samle mye honning om våren, da andre underarter bruker honning for å utvikle eget bifolk.

Arbeiderne har lang levetid.

Nedenfor om brunbier midt på 1900-tallet:

Rolf Lunner 1943

Kristen Jensen 1959